SYD-funksjonen [VBA]

Returnerer den aritmetisk minkande avskrivingsrenta.

Åtvaringsikon

Denne funksjonen eller konstanten er slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:

SYD (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double, Period as Double)

Returverdi:

Double

Parameterar:

Kostnad er innkjøpsvedien.

Restverdi er verdien av eit aktivum ved slutten av avskrivinga.

levetid er avskrivingsperioden som bestemmer kor mange periodar avskrivinga skal innehalda.

Periode er periodetalet du vil rekna ut verdiminkinga for.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleSYD

REM Reknar ut den årlege verdiminskinga for eit aktiva som kosta 10.000 kr. ved

REM ved byrjinga av år 1 og har ein verdi på 1.000 kr. etter 5 år. 

Dim syd_yr1 As Double

REM Reknar ut verdifallet gjennom år 1.

syd_yr1 = SYD( 10000, 1000, 5, 1 )

print syd_yr1 ' syd_yr1 er nå lik 3000.

End Sub