NPV-funksjonen [VBA]

Reknar ut noverdien av ei investering ut frå ein bestemt diskontosats og ein serie med innskot og tilbaketrekkingar.

Åtvaringsikon

Denne funksjonen eller konstanten er slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:

NPV (Rate as Double, Values() as Double)

Returverdi:

Double

Parameterar:

Rente er diskontorenta i perioden.

Verdiar() er ein tabell som viser innskot (positive verdiar) og uttak (negative verdiar).

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleNPV

 Dim r As Double

 Dim pValues(5) as Double

 pValues(0) = 100

 pValues(1) = 100

 pValues(2) = 100

 pValues(3) = -300

 pValues(4) = 100

 pValues(5) = 100

 r = 0.06

 p = NPV( r, pValues)

 Print p ' returnerer 174,894967305331

End Sub