MIRR-funksjonen [VBA]

Reknar ut den endra interne avkastingsraten for ei rekkje investeringar.

Åtvaringsikon

Denne funksjonen eller konstanten er slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:

MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Returverdi:

Double

Parameterar:

Verdiar(): Ein tabell med kontantstraumar i ein serie med inn- og utbetalingar. Negative verdiar er utbetaling og positive verdiar innbetaling. Tabellen må innehalda minst éin positiv og éin negativ verdi.

Investering er rentefoten av investeringane (dei negative verdiane av området)

Gjeninvesteringsrente: rentesatsen for gjeninvesteringa (den positive verdien av området).

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleMIRR

 Dim cashFlow(0 to 3) As Double

 cashFlow(0) = -5

 cashFlow(1) = 10

 cashFlow(2) = 15

 cashFlow(3) = 8

 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100

 Print mirrValue ' returnerer 94,16. Den endra interne renta for kapitalstraumen.

End Sub