IRR-funksjonen [VBA]

Reknar ut den interne renta for ei investering.

Åtvaringsikon

Denne funksjonen eller konstanten er slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:

IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Returverdi:

Double

Parameterar:

Verdiar(): Tabellen med verdiane for kontantstraumen. Verdiane representerer kontantstraumen ved regelbundne intervall. Minst éin verdi må vera negativ (utbetalingar) og minst éin må vera positiv (innbetalingar).

Gjett Ein første estimert verdi for kva IR vert.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleIRR

 Dim cashFlow(0 to 3) As Double

 cashFlow(0) = -10000

 cashFlow(1) = 3500

 cashFlow(2) = 7600

 cashFlow(3) = 1000

 irrValue = IRR(cashFlow) * 100

 Print irrValue ' returnerer 11,3321028236252. Den interne renta for kontantstrømmen..

End Sub