StrComp-funksjonen

Samanliknar to strenger og returnerer ein heiltalsverdi som viser resultatet av samanlikninga.

Syntaks:

StrComp (Tekst1 As String, Tekst2 As String[, Compare])

Returverdi:

Heiltal

Parameter:

Tekst1: Eit strenguttrykk

Tekst2: Eit strenguttrykk

Compare: Denne valfrie parameteren bestemmer samanlikningsmetoden. Viss Compare = 1 vil samanlikninga skilje mellom store og små bokstavar. Med Compare = 0 skil ikkje samanlikninga mellom store og små bokstavar.

Returverdi

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Sub ExampleStrComp

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = Str$(iVar)

    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)

End Sub