Len-funksjonen

Returnerer talet på teikn i ein streng eller kor mange byte som er nødvendige for å lagra ein variabel.

Syntaks:

Len (Tekst As String)

Returverdi:

Long

Parametrar:

Tekst: Eit strenguttrykk eller ein variabel av ein annan type.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Sub ExampleLen

Dim sText as String

    sText = "Las Vegas"

    MsgBox Len(sText) ' returnerer 9

End Sub