Join-funksjonen

Returnerer ein streng sett saman av delstrengar frå ein strengtabell.

Syntaks:

Join (Tekst As String Array, skiljeteikn)

Returverdi:

Streng

Parametrar:

Text: Ein strengtabell (-array).

skiljeteikn (valfri): Ein streng med eitt eller fleire teikn som vert brukte for å skilja teksten. Standardverdien er mellomromsteiknet.Viss skiljeteiknet er ein tom streng ("") vert delstrengane set saman utan skiljeteikn.

Eksempel:

Dim a(3)

Sub main()

  a(0) = "ABCDE"

  a(1) = 42

  a(2) = "MN"

  a(3) = "X Y Z"

  JStr = Join1()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

  JStr = Join2()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

  JStr = Join3()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

End Sub

 

Function Join1()

  Join1 = Join(a(), "abc")

End Function

 

Function Join2()

  Join2 = Join(a(), ",")

End Function

 

Function Join3()

  Join3 = Join(a())

End Function

 

Function Split1(aStr)

  Split1 = Split(aStr, "D")

End Function

 

Sub Show(JoinStr, TheArray)

  l = LBound(TheArray)

  u = UBound(TheArray)

  total$ = "=============================" + Chr$(13) + JoinStr + Chr$(13) + Chr$(13)

  For i = l To u

    total$ = total$ + TheArray(i) + Str(Len(TheArray(i))) + Chr$(13)

  Next i

  MsgBox total$

End Sub