Left-funksjonen

Returnerer så mang teikn til venstre som du har oppgitt for eit strenguttrykk.

Syntaks:

Left (Tekststreng, n som Long)

Returverdi:

Streng

Parametrar:

Tekst: Eit strenguttrykk som du vil returnere dei venstre teikna frå.

n: Eit numerisk uttrykk som bestemmer kor mange teikn som skal returnerast. Viss n = 0, vert ein tom streng returnert. Den høgste tillatne verdien er 65535.

Det følgjande eksemplet konverterer ein dato i formatet ÅÅÅÅ.MM.DD til formatet MM/DD/ÅÅÅÅ.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Skriv inn ein dato i det internasjonale formatet 'ÅÅÅÅ-MM-DD'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub