Space-funksjonen

Returnerer ein streng som inneheld ei bestemt mengde mellomrom.

Syntaks:

Space (n As Long)

Returverdi:

Streng

Parametrar:

n: Numerisk uttrykk som bestemmer talet på mellomrom i strengen. Den høgste tillatne verdien er 65535.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Sub ExampleSpace

Dim sText As String,sOut As String

Dim iLen As Integer

  iLen = 10

  sText = "Las Vegas"

  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)

  MsgBox sOut,0,"Info:"

End Sub