Str-funksjonen

Konverterer numeriske uttrykk til strenguttrykk.

Syntaks:

Str (Uttrykk)

Returverdi:

Streng

Parametrar:

Uttrykk: Eit numerisk uttrykk.

Str-funksjonen konverterer ein nummerisk variabel, eller resultatet av ei utrekning, til ein streng. Negative tal vert markerte med eit minusteikn fraamføre. Positive tal får eit mellomrom (i staden for plussteiknet) framføre seg.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Sub ExampleStr

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = LTrim(Str(iVar))

    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)

End Sub