Static-uttrykket

Deklarerer ein variabel eller ein tabell (array) på prosedyrenivå inne i ein subrutine eller ein funksjon, slik at verdiane i variabelen eller tabellen vert tatt vare på når programmet går ut av subrutinen eller funksjonen. Dim-uttrykket kan også brukast.

Åtvaringsikon

Static-uttrykket kan ikkje brukast for å definera variable tabellar (arrays). Tabellane må definerast med fast storleik.


Syntaks:

Static VarNamn[(start TO slutt)] [As VarType][, VarNamn2 [(start TO slutt)] [As VarType][,...]]

Eksempel:

Sub ExampleStatic

Dim iCount As Integer, iResult As Integer

  For iCount = 0 To 2

    iResult = InitVar()

  Next iCount

  MsgBox iResult,0,"TSvaret er"

End Sub

 

' Funksjon for å initialisere den statiske variabelen

Function InitVar() As Integer

  Static iInit As Integer

  Const iMinimum As Integer = 40 ' minimum returverdi for denne funksjonen

  If iInit = 0 Then ' sjekk om initiert

    iInit = iMinimum

  Else

    iInit = iInit + 1

  End If

  InitVar = iInit

End Function