IsEmpty-funksjonen

Kontrollerer om ein Variant-variabel inneheld ein tom verdi. Den tomme verdien indikerer at variabelen ikkje er initialisert.

Syntaks:

IsEmpty (variabel)

Returverdi:

Bool

Parametrar:

variabel: Variabelen som du vil kontrollera. Funksjonen returnerer SANN viss variabelen inneheld verdien tom, elles USANN.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Sub ExampleIsEmpty

Dim sVar As Variant

    sVar = Empty

    Print IsEmpty(sVar) ' Returnerer SANN

End Sub