IsDate-funksjonen

Kontrollerer om eit tal- eller strenguttrykk kan konverterast til ein Date-variabel.

Syntaks:

IsDate (Uttrykk)

Returverdi:

Bool

Parametrar:

Uttrykk: Eit streng- eller taluttrykk som skal testast. Viss uttrykket kan konverterast til ein dato, vil funksjonen returnera True (SANN), elles False (USANN).

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Sub ExampleIsDate

Dim sDateVar As String

    sDateVar = "12.12.1997"

    Print IsDate(sDateVar) ' Returnnerer True

    sDateVar = "12121997"

    Print IsDate(sDateVar) ' Returnerer False

End Sub