CStr-funksjonen

Konverterer eitkvart taluttrykk til eit strenguttrykk.

Syntaks:

CStr (Uttrykk)

Returverdi:

Streng

Parametrar:

Uttrykk: Eitkvart gyldig streng- eller taluttrykk som skal konverterast.

Uttrykkstypar og konvertering av returverdien

Boolsk

Streng som evaluerer til anten True (SANN) eller til False (USANN).

Dato:

Streng som inneheld dato og klokkelsett.

Null

Køyretidsfeil

Tom

Streng utan teikn.

Alle

Samsvarande tal som streng


Nullar til slutt i eit desimaltal vert ikkje tekne med i returstrengen.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Sub ExampleCSTR

Dim sVar As String

  MsgBox CDbl(1234.5678)

  MsgBox CInt(1234.5678)

  MsgBox CLng(1234.5678)

  MsgBox CSng(1234.5678)

  sVar = CStr(1234.5678)

  MsgBox sVar

End Sub