FreeLibrary-funksjonen

Løyser DLL-ar som vart lasta inn med Declare-uttrykket. Ein løyst DLL vert lasta inn automatisk viss ein av Dll-funksjonane vert kalla opp. Sjå også Declare.

Syntaks:

FreeLibrary (LibName As String)

Parametrar:

LibName: Strenguttrykk som viser namnet på DLL-en.

Merknadsikon

FreeLibrary kan berre løysa ut DLL-ar som er lasta inn under BASIC køyretid.


Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )

Sub ExampleDeclare

Dim lValue As Long

    lValue = 5000

    MyMessageBeep( lValue )

    FreeLibrary("user32.dll" )

End Sub