Call-uttrykket

Overfører programkontrollen til ein subrutine, ein funksjon eller ein DLL-prosedyre.

Syntaks:

[Call] Namn [Parameter]

Parametrar:

Namn: Namnet på subrutinen, funksjonen eller DLL som skal kallast opp

Parameter: Parametrar som skal overførast til prosedyren. Type og talet på parametrar er avhengig av rutinen som vert køyrd.

Merknadsikon

Nøkkelord er valfritt når du kallar opp ein prosedyre. Viss ein funksjon vert utført som eit uttrykk, må parametera skrivast i parentes i uttrykket. Viss ein DLL vert kalla opp, må det først verta spesifisert i Declare-uttrykket.


Eksempel:

Sub ExampleCall

Dim sVar As String

    sVar = "LibreOffice"

    Call f_callFun sVar

End SubSub f_callFun (sText as String)

    Msgbox sText

End Sub