Select...Case-uttrykket

Definerer ei eller fleire uttrykksblokker avhengige av verdien av eit uttrykk.

Syntaks:

Select Case vilkår Case uttrykk Uttrykksblokk [Case expression2 Uttrykksblokk][Case Else] Uttrykksblokk End Select

Parametrar:

Vilkår: Eit uttrykk som styrer om uttrykksblokka som kjem etter det respektive Case vert utført.

Uttrykk: Eitkvart uttrykk som er kompatibelt med uttrykket som inneheld vilkåra. Uttrykksblokka som kjem etter Case uttrykket vert utført viss Vilkår passar med Uttrykk.

Eksempel:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Tal frå 1 til 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Tal frå 6 til 8"

    Case 8 To 10

      Print "Større enn 8"

    Case Else

      Print "Utføre området 1 til 10"

  End Select

End Sub