Vilkårsuttrykk

Desse uttrykka brukar vilkår.

If...Then...Else-uttrykket

Definerar ei eller fleire uttrykksblokker som berre vert køyrde viss det gjevne vilkåret vert oppfylt (er True).

Select...Case-uttrykket

Definerer ei eller fleire uttrykksblokker avhengige av verdien av eit uttrykk.

IIf-uttrykket

Returnerer eitt av to moglege funksjonsresultat bestemt av den logiske verdien uttrykket gjev ut.