Not-operatoren

Negerer eit uttrykk ved å invertere bitverdiane.

Syntaks:

Resultat = NOT uttrykk

Parametrar:

Resultat: Ein numerisk variabel som inneheld resultatet av negasjonen.

Uttrykk: Kva uttrykk som helst som skal negerast.

Når eit boolsk uttrykk vert negert, vert verdien True (SANN) endra til False (USANN) og verdien False til True.

I ein bitvis negasjon vert kvar einskild bit invertert.

Eksempel:

Sub ExampleNot

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

    vOut = NOT vA ' Returnerer -11

    vOut = NOT(vC > vD) ' Returnerer -1

    vOut = NoOT(vB > vA) ' Returnerer -1

    vOut = NOT(vA > vB) ' Returnerer 0

End Sub