On Error GoTo ... Resume-uttrykket

Oppretter ein felhandteringsrutine etter at det oppstod ein feil, eller gjenopptar programkøyringa.

Syntaks:

On {[Local] Error GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

Parametrar:

GoTo Labelname: Viss det oppstår ein feil, køyr feilhandteringsrutinen som byrjar i linja "Labelname".

Resume Next: Viss det oppstår ein feil, hald fram programmet med uttrykket som kjem etter uttrykket der feilen oppstod.

GoTo 0: Koplar ut feilhandteraren i den gjeldande prosedyren.

Local: "On error" er global i omfang og vil vera aktiv fram til det vert avløyst av eit anna "On error"-uttrykk. "On error" er lokal i den rutinen det vert brukt i. Lokal feilhandtering oversttyrer alle tidlegare sette globale innstillingar. Når den påkalla rutinen finst, vert den lokale feilhandteringa automatisk avbrote og dei tidlegare sette globale innstillingane vert tilbakeførte.

On Error GoTo-uttrykket vert brukt for å fanga opp feil som måtte oppstå i ein makro.

Eksempel:

Sub ExampleReset

On Error GoTo ErrorHandler

Dim iNumber As Integer

Dim iCount As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Dette er ei tekstlinje"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  For iCount = 1 To 5

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      Rem

    End If

  Next iCount

  Close #iNumber

  Exit Sub

ErrorHandler:

  Reset

  MsgBox "Alle filer vert lukka",0,"Feil"

End Sub