Err-funksjonen

Returnerer ein feilkode som indikerer feilen som oppsto under køyringa av progrmmet.

Syntaks:

Err

Returverdi:

Heiltal

Parametrar:

Err-funksjonen vert nytta i feilhandteringsrutiner for å bestemma feilen og for å koma med forslag til rettingar.

Eksempel:

Sub ExampleError

On Error Goto ErrorHandler REM Set opp feilhandteraren

Dim iVar as Integer

Dim sVar As String

REM Feila kjem opp på grunn av manglande filer

    iVar = Freefile

    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar

    Line Input #iVar, sVar

    Close #iVar

Exit Sub

ErrorHandler:

    MsgBox "EFeil " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "i linje : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"det oppstod ein feil"

End Sub