Hour-funksjonen

Returnerer timen frå ein klokkeslettverdi som er generert av anten funksjonen TimeSerial eller funksjonen timeValue.

Syntaks:

Hour (Tal)

Returverdi:

Heiltal

Parametrar:

Tal: Eit numerisk uttrykk som indeheld den serielle tidsverdien som vert brukt til å returnere timeverdien.

Denne funksjonen er det motsette av funksjonen TimeSerial og returnerer ein heiltalsverdi som viser timane frå ein tidsverdi generert av funksjonane TimeSerial eller TimeValue . For eksempel vil uttrykket

Print Hour(TimeSerial(12,30,41))

returnere verdien 12.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Sub ExampleHour

Print "Nå er det den " & Hour( Now ) & ". timen"

End Sub