WeekDay-funksjonen

Returnerer talet som tilsvarer vekedagen frå eit serielt datotal som er laga av ein av funksjonane DateSerial eller DateValue.

Syntaks:

WeekDay (tal)

Returverdi:

Heiltal

Parametrar:

Tal: Heiltalsuttrykk som inneheld det serielle datotalet som vert brukt for å bestemma dagen i veka (1 - 7).

Dette eksemplet bestemmer dagen i veka ved hjelp av funksjonen WeekDay når du skriv inn ein dato.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

Sub ExampleWeekDay

Dim sDay As String

' Returnerer og viser dagen i veka

  Select Case WeekDay( Now )

    Case 1

      sDay="Søndag"

    Case 2

      sDay="Måndag"

    Case 3

      sDay="Tysdag"

    Case 4

      sDay="Onsdag"

    Case 5

      sDay="Tordag"

    Case 6

      sDay="Fredag"

    Case 7

      sDay="Laurdag"

  End Select

  MsgBox "" + sDay,64,"Dagen i dag er"

End Sub