Programmeringseksempel for kontrollar i redigeringa av dialogvindauge.

Eksempla nedanfor skildrar eit nytt dialogvindauge kalla «Dialog1». Bruk kontrollelementa på verktøylinja Verktøykasse i dialogredigeringa for å lage dialogvindauget og leggje til følgjande kontrollelement: ein Avkryssingsboks kalla «CheckBox1», eit Etikettfelt kalla «Label1», ein Knapp kalla «CommandButton1» og ein Listeboks kalla «ListBox1».

Åtvaringsikon

Ver konsekvent med små/store bokstavar når du koplar eit kontrollelement til ein objekt-variabel.


Global funksjon for å lasta inn dialogvindauge

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Vising av eit dialogvindauge

REM global definisjon av variablar

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Sjå på eller redigera eigenskapane til kontrollelementa i eit program

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM hent dialogmodell

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM vis tekst for Label1

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM set ny tekst for kontroll Label1

  oLabel1.Text = "New Files"

  REM vis modelleigenskapane for Avkryssingsboks1

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM set ny tilstand for Avkryssingsboks1 til kontrollmodell

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM vis modelleigenskapane for Kommandoknapp1

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM vis modelleigenskapane for Kommandoknapp1

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM opna dialogvindauget

  oDialog1.Execute()

End Sub

Skriv inn i ein listeboks

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM legg til eit nytt innslag i listeboksen

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)

End Sub

Fjern eit innslag frå ein listeboks

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM Fjern det første innslaget frå ein listeboks

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub