Meer besturingselementen

De werkbalk Meer besturingselementen wordt geopend wanneer u op het pictogram Meer besturingselementen op de werkbalk Formulierbesturingselementen klikt.

Draaiknop

Pictogram

Maakt een draaiknop.

Als u een draaiknop aan een Calc-werkblad toevoegt, kunt u het tabblad Gegevens gebruiken om een tweerichtingskoppeling tussen de draaiknop en een cel te maken. Het resultaat is dat wanneer u de inhoud van een cel wijzigt, de inhoud van de draaiknop wordt bijgewerkt. Als u daarentegen de waarde van de draaiknop wijzigt, wordt de inhoud van de cel bijgewerkt.

Schuifbalk

Pictogram

Maakt een schuifbalk.

U kunt de volgende eigenschappen voor een schuifbalk specificeren:

UI-naam

Semantiek

Min. scrollwaarde

Hier kunt u de minimum hoogte of -breedte van een schuifbalk opgeven.

Max. scrollwaarde

Hier kunt u de maximum hoogte of -breedte van een schuifbalk opgeven.

Standaard scrollwaarde

Specificeert de standaardwaarde van een schuifbalk, die gebruikt wordt wanneer het formulier hersteld wordt.

Richting

Hier kunt u de richting van een schuifbalk, horizontaal of verticaal, opgeven.

Kleine verandering

Specificeert de minimum hoeveelheid waarmee u een schuifbalk kunt verplaatsen door, bijvoorbeeld, op een pijl te klikken.

Grote verandering

Hiermee bepaalt u hoever de schuifbalk bij een grote stap verschoven wordt, bijvoorbeeld wanneer u tussen de scrollduim en een schuifbalkpijl klikt.

Vertraging

Specificeert de vertraging in milliseconden tussen triggergebeurtenissen voor schuifbalken. Bijvoorbeeld de vertraging die optreedt wanneer u op een pijlknop op de schuifbalk klikt en de muisknop ingedrukt houdt.

Symboolkleur

Hiermee kunt u de kleur van de pijlen op de schuifbalk specificeren.

Zichtbare grootte

Specificeert de grootte van de scrollduim in 'waarde-eenheden'. Bijvoorbeeld: een waarde van ('Max. scrollwaarde' min 'Min scrollwaarde') / 2 resulteert in een scrollduim die de helft van de schuifbalk in beslag neemt.

Stel de Zichtbare grootte op nul in om de breedte van de schuifbalk gelijk te maken aan de hoogte van de balk.


In een Calc-werkblad kunt u het tabblad Gegevens gebruiken om een tweerichtingskoppeling tussen een schuifbalk en een cel te maken.

Afbeeldingsknop

Pictogram

Maakt een knop die als een afbeelding wordt weergegeven. Afgezien van de grafische weergave heeft een afbeeldingsknop dezelfde eigenschappen als een "normale" knop.

Afbeeldingselement

Pictogram

Maakt een afbeeldingselement. Dit kan alleen worden gebruikt om afbeeldingen uit een database toe te voegen. In het document dubbelklikt u op dit besturingselement om het dialoogvenster Afbeelding invoegen te openen en de afbeelding in te voegen. Er is ook een contextmenu (niet in ontwerpmodus) met opdrachten voor het invoegen en verwijderen van de afbeelding.

Afbeeldingen uit een database kunnen in een formulier worden weergegeven en nieuwe afbeeldingen kunnen in de database worden ingevoegd, zolang het afbeeldingselement niet tegen schrijven is beveiligd. Het besturingselement moet naar een databaseveld van het afbeeldingstype verwijzen. Daarom moet u het gegevensveld in het venster met eigenschappen op het tabblad Gegevens invoeren.

Datumveld

Pictogram

Maakt een datumveld. Als het formulier aan een database is gekoppeld, kunnen de datumwaarden uit de database worden overgenomen.

Als u de eigenschap Vervolgkeuzelijst aan het datumveld toewijst, kan de gebruiker een kalender openen om een datum onder het datumveld te selecteren. Dit is ook van toepassing op een datumveld binnen een tabelobjectveld.

Tippictogram

Datumvelden kunnen gemakkelijk door de gebruiker worden bewerkt met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Afhankelijk van de cursorpositie kan de dag, maand of het jaar via de pijltjestoetsen worden verhoogd of verlaagd.


Specifieke opmerkingen op datumvelden.

Tijdveld

Pictogram

Maakt een tijdveld. Als het formulier aan een database is gekoppeld, kunnen de tijdswaarden voor het formulier uit de database worden overgenomen.

Tippictogram

Tijdvelden kunnen gemakkelijk door de gebruiker worden bewerkt met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Afhankelijk van de cursorpositie worden de uren, minuten of de seconden stap voor stap via de pijltjestoetsen verhoogd of verlaagd.


Bestandsselectie

Pictogram

Maakt een knop waarmee u bestanden kunt selecteren.

Numeriek veld

Pictogram

Maakt een numeriek veld. Als het formulier aan een database is gekoppeld, kunnen de numerieke waarden in het formulier uit de database worden overgenomen.

Valutaveld

Pictogram

Maakt een valutaveld. Als het formulier aan een database is gekoppeld, kan de inhoud van het valutaveld in het formulier uit de database worden overgenomen.

Patroonveld

Pictogram

Maakt een patroonveld. Patroonvelden bestaan uit een bewerkingsmasker en een tekenmasker. Het bewerkingsmasker bepaalt welke gegevens kunnen worden ingevoerd. Het tekenmasker bepaalt de inhoud van het patroonveld tijdens het laden van het formulier.

Notitiepictogram

Patroonvelden worden niet in HTML-indeling geëxporteerd.


Groepsvak

Pictogram

Maakt een frame om verschillende besturingselementen visueel te groeperen. Met groepsvakken kunt u keuzerondjes in een frame groeperen.

Als u een groepsframe in het document invoegt, wordt de Assistent Groepselement gestart waarmee u gemakkelijk een groep van keuzerondjes kunt maken.

Opmerking: Wanneer u een groepsvak over reeds bestaande besturingselementen tekent en dan een besturingselement wilt selecteren, moet u eerst het contextmenu van de groep openen en kiezen Schikken - Naar achteren. Selecteer dan het besturingselement terwijl wordt ingedrukt.

Notitiepictogram

Groepsvakken worden alleen voor een visueel effect gebruikt. Een functionele groepering van keuzerondjes kan door de definitie van namen worden gemaakt: voer onder de naameigenschappen van alle keuzerondjes dezelfde naam in om ze te groeperen.


Tabelobject

Pictogram

Maakt een tabelobject om een databasetabel weer te geven. Als u een nieuw tabelobject maakt, verschijnt de Assistent Tabelelement.

Speciale informatie over tabelobjecten.

Navigatiebalk

Pictogram

Maakt een navigatiebalk.

Met de navigatiebalk kunt u door de records van een database of databaseformulier gaan. De besturingselementen op deze navigatiebalk werken hetzelfde als de besturingselementen op de standaard navigatiebalk in LibreOffice.