Inspringingen en afstanden

Stelt de inspringing en de afstandsopties voor de alinea in.

Notitiepictogram

Kies - LibreOffice Writer - Algemeen, en selecteer dan een nieuwe maateenheid in het gebeid Instellingen om de maateenheid die in dit dialoogvenster wordt gebruikt te wijzigen.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Alinea- Inspringingen en afstanden (tabblad)

Kies Beeld - Opmaakprofielen, open het contextmenu van een item en kies Wijzigen/Nieuw, tabblad Inspringingen en afstanden.


Inspringing

Specificeer de hoeveelheid ruimte die u tussen de linker- en rechterpaginamarges en de alinea wilt vrijlaten.

Vóór tekst

Voer de hoeveelheid ruimte in waarmee u de alinea van de paginamarge wilt laten inspringen. Als u de alinea in de paginamarge wilt laten doorlopen, voert u een negatief getal in. In talen die van links naar rechts worden gelezen, springt de linkerrand van de alinea in verhouding tot de linkerpaginamarge in. In talen die van rechts naar links worden gelezen, springt de rechterrand van de alinea in verhouding tot de rechterpaginamarge in.

Na tekst

Voer de hoeveelheid ruimte in waarmee u de alinea van de paginamarge wilt laten inspringen. Als u de alinea in de paginamarge wilt laten doorlopen, voert u een negatief getal in. In talen die van links naar rechts worden gelezen, springt de rechterrand van de alinea ten opzichte van de rechterpaginamarge in. In talen die van rechts naar links worden gelezen, springt de linkerrand van de alinea ten opzichte van de linkerpaginamarge in.

Eerste regel

Laat de eerste regel van een alinea inspringen met de afstand die u invoert. Voer, voor een hangende inspringing, een positieve waarde in achter "Vóór tekst" en een negatieve waarde achter "Eerste regel". Kies "Opmaak - Nummering/opsommingstekens - Positie om de eerste regel te laten inspringen van een alinea die nummering of opsommingstekens gebruikt.

Afstand

Specificeer de hoeveelheid ruimte die u tussen geselecteerde alinea's wilt vrijlaten.

Boven alinea

Voer de hoeveelheid ruimte in die u boven de geselecteerde alinea('s) wilt vrijlaten.

Onder alinea

Voer de hoeveelheid ruimte in die u onder de geselecteerde alinea('s) wilt vrijlaten.

Voeg geen ruimte toe tussen alinea's met dezelfde stijl

Zorgt ervoor dat een aangegeven ruimte voor of na deze alinea niet worden toegepast als de voorgaande en volgende alinea's dezelfde alineastijl hebben.

Regelafstand

Specificeer de hoeveelheid ruimte die u tussen de tekstregels in een alinea wilt vrijlaten.

Enkel

Past een afstand van één regel op de huidige alinea toe. Dit is de standaardinstelling.

Anderhalf

Stelt de regelafstand in op anderhalve regel.

Dubbel

Stelt de regelafstand in op twee regels.

Proportioneel

Selecteer deze optie en voer een percentagewaarde in het vakje in, waarbij 100% overeenkomt met een afstand van één regel.

Minstens

Stelt de minimumregelafstand in op de waarde die u in het vakje invoert.

Tippictogram

Als u verschillende tekengrootten in een alinea gebruikt, wordt de regelafstand automatisch aan de grootste tekengrootte aangepast. Als u er de voorkeur aan geeft voor alle regels een identieke afstand te hebben, specificeert u een waarde in Minstens die overeenkomt met de grootste tekengrootte.


Regelafstand

Stelt de hoogte in van de verticale ruimte die tussen twee regels is ingevoegd.

van

Voer de waarde in die u voor de regelafstand wilt gebruiken.

Voorbeeldveld

Een voorbeeld bekijken van de huidige selectie.