Getalnotatiecodes

Getalnotatiecodes kunnen uit maximaal vier gedeelten bestaan, die worden gescheiden door puntkomma's (;).

  1. In een getalnotatiecode met twee gedeelten is het eerste gedeelte van toepassing op positieve waarden en nul, en is het tweede gedeelte van toepassing op de negatieve waarden.

  2. In een getalnotatiecode met drie gedeelten is het eerste gedeelte van toepassing op positieve waarden, het tweede gedeelte op negatieve waarden en het derde gedeelte op de waarde nul.

  3. U kunt ook voorwaarden toewijzen aan de drie gedeelten, zodat de notatie alleen wordt toegepast als aan een voorwaarde wordt voldaan.

  4. Vierde gedeelte is van toepassing als de inhoud niet een waarde is, maar een bepaalde tekst. Inhoud wordt weergegeven door een at-teken (@).

Decimalen en significante cijfers

Gebruik de nul (0) of het getalteken (#) of het vraagteken (?) als tijdelijke aanduidingen voor getallen in de getalnotatiecode. Met (#) worden alleen significante cijfers weergegeven, terwijl met (0) nullen worden weergegeven als er minder cijfers in het getal worden weergegeven dan in de getalnotatie. (?) werkt hetzelfde als (#), maar voegt een spatie toe om de decimale uitlijning te behouden wanneer er een verborgen niet-significante nul staat.

Gebruik vraagtekens (?), nullen (0) of leestekens (#) om het aantal cijfers aan te geven dat in de teller en noemer van een breuk moet worden opgenomen. Breuken die niet voldoen aan het gedefinieerde patroon, worden weergegeven als drijvende-kommagetallen.

Als een getal rechts van het decimale scheidingsteken meer cijfers bevat dan beschikbare tijdelijke aanduidingen in de notatie, wordt het getal dienovereenkomstig afgerond. Als een getal links van het decimale scheidingsteken meer cijfers bevat dan beschikbare tijdelijke aanduidingen in de notatie, wordt het gehele getal weergegeven. Gebruik de volgende lijst als leidraad bij het gebruik van tijdelijke aanduidingen wanneer u getalnotatiecodes maakt:

Plaatsaanduiders

Uitleg

#

Geen extra nullen weergeven.

?

Extra spaties weergeven in plaats van extra nullen.

0 (nul)

Extra nullen weergeven als het getal minder ruimte heeft dan nullen in de notatie.


Voorbeelden

Getalopmaak

Opmaakcode

3456,78 als 3456,8

####.#

9,9 als 9,900

#.000

13 als 13,0 en 1234,567 als 1234,57

#.0#

5,75 als 5 3/4 en 6,3 als 6 3/10

# ???/???

,5 als 0,5

0.##

,5 als 0,5 (met twee extra spaties aan het eind)

0.???


Duizendtal scheidingsteken

Afhankelijk van de taalinstelling kunt u een komma, een punt of een spatie als scheidingsteken voor duizendtallen gebruiken. U kunt het scheidingsteken ook gebruiken om de grootte van het getal, dat wordt weergegeven, met een veelvoud van of 1000 te verkleinen. De voorbeelden hieronder gebruiken een komma als scheidingsteken voor duizendtallen:

Getalopmaak

Opmaakcode

15000 als 15.000

#,###

16000 als 16

#,


Tekst opnemen in getalnotatiecodes

Tekst en getallen

Als u tekst wilt invoegen in een getalopmaak die wordt toegepast op een cel die getallen bevat, plaatst u dubbele aanhalingstekens (") voor en achter de tekst of een backslash (\) voor een enkel teken. Voer bijvoorbeeld #,# "meter" in om "3,5 meter" of #,# \m om "3,5 m" weer te geven Als u een spatie gebruikt als scheiding voor duizendtallen, moet u de spaties invoegen tussen dubbele aanhalingstekens in het vorige voorbeeld: #.#" meter" of #.#\ \m om het juiste resultaat te krijgen.

Tekst en tekst

Als u tekst wilt opnemen in een getalnotatie die wordt toegepast op een cel die mogelijk tekst bevat, plaatst u de tekst tussen dubbele aanhalingstekens (" "), gevolgd door een apestaartje (@). Voer bijvoorbeeld "Totaal voor "@ in als u de tekst "Totaal voor december" wilt weergeven.

Ruimtes

Als u een teken wilt gebruiken om de breedte van een spatie in de getalnotatie te definiëren, typt u het onderstrepingsteken ( _ ) gevolgd door het gewenste teken. De breedte van de spatie is afhankelijk van de breedte van het gekozen teken. Met het teken _M wordt bijvoorbeeld een bredere spatie gemaakt dan met het teken _i.

Gebruik een asterisk (*) gevolgd door een opgegeven teken om een vrije ruimte met een bepaald teken te vullen. Bijvoorbeeld:

*\0

zal de integerwaarde (0) tonen voorafgegaan door zoveel backslash-tekens (\) als nodig om de kolombreedte te vullen. Voor boekhoudkundige toepassing, kunt u het valutasymbool links uitlijnen met een opmaak, die gelijk is aan:

$_-* 0.--;$-* 0.--;$_-* -

Kleur

Als u de kleur wilt instellen van een gedeelte van een notatie code voor een getal, voegt u een van de volgende kleurnamen tussen vierkante haken in [ ]:

CYAN

GREEN

BLACK

BLUE

MAGENTA

RED

WHITE

YELLOW


Voorwaarden

Voorwaardelijke haken

U kunt een getalnotatie definiëren die alleen wordt toegepast als aan de opgegeven voorwaarde wordt voldaan. Voorwaarden worden tussen vierkante haken geplaatst [ ].

U kunt elke gewenste combinatie van getallen en de operatoren <, <=, >, >=, = en <> gebruiken.

Als u bijvoorbeeld verschillende kleuren op diverse temperatuurgegevens wilt toepassen, voert u het volgende in:

[BLUE][<0]#.0 "°C";[RED][>30]#.0 "°C";[BLACK]#.0 "°C"

Alle temperaturen onder nul zijn blauw, temperaturen tussen 0 en 30 °C zijn zwart en temperaturen hoger dan 30 °C zijn rood.

Positieve en negatieve getallen

Als u een getalnotatie wilt definiëren waarmee verschillende tekst wordt toegevoegd aan een getal, afhankelijk van het feit of het getal positief, negatief of gelijk is aan nul, gebruikt u de volgende notatie:

"plus" 0;"minus" 0;"null" 0

Weergave van Percentages, Wetenschappelijke notatie en Breuken

Percentages

Als u getallen wilt weergeven als percentages, voegt u het procentteken (%) toe aan de getalnotatie.

Wetenschappelijke notatie

Met behulp van de wetenschappelijke notatie kunt u zeer grote getallen of kleine breuken in compacte vorm schrijven. In de wetenschappelijke notatie wordt 650000 bijvoorbeeld geschreven als 6,5 x 105 en wordt 0,000065 geschreven als 6,5 x 10-5. In LibreOffice worden deze getallen geschreven als 6,5E+5 en 6,5E-5. Als u een getalnotatie wilt maken waarmee getallen in de wetenschappelijke notatie worden weergegeven, voert u het teken # of het getal 0 in, gevolgd door een van deze codes: E-, E+, e- of e+. Als het teken na E of e wordt weggelaten, zal het niet vóór de positieve waarde van de exponent verschijnen. Om technische notatie te krijgen, voert u 3 cijfers (0 of #) in het gehele gedeelte in: bijvoorbeeld ###.##E+00.

Weergave van breuken

Om een waarde als een breuk weer te geven, bestaat uit twee of drie delen: integer als optioneel deel, teller en noemer. Integer en teller worden gescheiden door een lege ruimte of een genoteerde tekst. Teller en noemer zijn gescheiden door een slash teken. Ieder deel kan een combinatie bevatten van #, ? and 0 als tijdelijke aanduidingen.

De noemer wordt berekend om de dichtstbijzinde waarde van de breuk te krijgen met betrekking tot het aantal tijdelijke aanduidingen. Bijvoorbeeld, de waarde PI is weergegeven als 3 16/113 met de opmaak:

# ?/???

De waarde van de noemer kan ook worden gedwongen om de tijdelijke aanduidingen te vervangen. Bijvoorbeeld, gebruik, om de waarde PI als een veelvoud te krijgen van 1/16e (dat wil zeggen 50/16), de opmaak:

?/16

Getalnotatiecodes van valutanotaties

De standaardvalutanotatie voor de cellen in werkbladen wordt bepaald aan de hand van de landinstellingen van het besturingssysteem. Indien gewenst kunt u een aangepast valutasymbool op een cel toepassen. Voer bijvoorbeeld #.##0,00 € in om 4,50 € (euro) weer te geven.

U kunt ook de landinstelling voor de valuta opgeven door na het symbool de landcode in te voeren. [$€-407] staat bijvoorbeeld voor de euro in Duitsland. Als u de landcode voor een land wilt bekijken, selecteert u het gewenste land in de keuzelijst Taal op het tabblad Getallen in het dialoogvenster Cellen opmaken.

Notitiepictogram

Voor notatiecodes voor valuta's wordt de indeling [$xxx-nnn] gebruikt, waarbij xxx het valutasymbool is en nnn de landcode. Voor speciale bankcodes, zoals EUR (voor Euro), is geen landcode vereist. De valutanotatie is niet afhankelijk van de taal die u hebt geselecteerd in het vak Taal.


Datum- en tijdnotaties

Datumopmaak

Gebruik de volgende notatiecodes voor getallen als u dagen, maanden en jaren wilt weergeven.

Waarschuwingspictogram

Niet alle opmaakcodes geven voor alle talen betekenisvolle resultaten.


Opmaak

Opmaakcode

Maand als 3.

M

Maand als 03.

MM

Maand als jan-dec

MMM

Maand als januari-december

MMMM

Eerste letter van de naam van de maand

MMMMM

Dag als 2

D

Dag als 02

DD

Dag als ma-zo

NN or DDD or AAA

Dag als maadag t/m zondag

NNN or DDDD or AAAA

Dag gevolgd door komma, zoals in "zondag,"

NNNN

Jaar als 00-99

YY

Jaar als 1900-2078

YYYY

Kalenderweek

WW

Kwartaal als K1 t/m K4

Q

Per kwartaal als 1e kwartaal t/m 4e kwartaal

QQ

Tijdperk, afkorting. In Japanse Gengou-kalender, één teken (mogelijke waarden zijn: M, T, S, H)

G

Tijdperk, afkorting

GG

Tijdperk, volledige naam

GGG

Aantal jaren in een tijdperk, kort formaat

E

Aantal jaren in een tijdperk, lang formaat

EE of R

Tijdperk, volledige naam en volledig jaar

RR of GGGEE


De hierboven vermelde opmaakcodes werken met uw taalversie van LibreOffice. Als u echter de locale van LibreOffice moet wijzigen naar een andere locale, moet u de opmaakcodes weten die worden gebruikt in die andere locale.

Als bijvoorbeeld uw software is ingesteld op een Engelse locale en u wilt een jaar met vier cijfers opmaken, voert u YYYY als opmaakcode in. Als u wijzigt naar een Duitse locale, moet u in plaats daarvan JJJJ invoeren. De volgende tabel geeft alleen de gelocaliseerde verschillen weer.

Locale

Jaar

Maand

Dag

Uur

Weekdag

Eeuw

English - en

en alle niet vermelde locales

Y

M

D

H

A

G

Duits - de

J

T

Nederlands - nl

J

U

Frans - fr

A

J

O

Italiaans - it

A

G

O

X

Portugees - pt

A

O

Spaans - es

A

O

Deens - da

T

Noors - no, nb, nn

T

Zweeds - sv

T

Fins - fi

V

K

P

T


Datums invoeren

Als u gegevens in een cel wilt invoeren, gebruikt u de Gregoriaanse kalenderindeling. Voor een Nederlandse landinstelling voert u bijvoorbeeld 1/2/2002 in voor 2 januari 2002.

Alle datumnotaties zijn afhankelijk van de locale die is ingesteld in - Taalinstellingen - Talen. Als voor de landinstelling bijvoorbeeld Japans is opgegeven, wordt de Gengou-kalender gebruikt. Voor de standaard datumnotatie in LibreOffice wordt de Gregoriaanse kalender gebruikt.

Als u een kalendernotatie wilt opgeven die afhankelijk is van de landinstelling, voegt u een parameter toe vóór de datumnotatie. Als u bijvoorbeeld een datum wilt weergeven met behulp van de Joodse kalendernotatie terwijl een niet-Hebreeuwse landinstelling is opgegeven, voert u het volgende in: [~jewish]DD/MM/JJJJ.

De gespecificeerde kalender wordt naar Microsoft Excel geëxporteerd met gebruikmaking van extended LCID. Extended LCID kan ook worden gebruikt in de opmaak tekst. Het wordt, als het wordt ondersteund, omgezet naar informatie om een kalender aan te passen. Zie het deel Extended LCID hierna.

Extra toets

Kalender

[~buddhist]

Thais Boeddhistische kalender

[~gengou]

Japanse Gengou-kalender

[~gregorian]

Gregoriaanse kalender

[~hanja] of [~hanja_yoil]

Koreaanse kalender

[~hijri]

Arabische/Islamitische kalender

[~jewish]

Joodse kalender

[~ROC]

Kalender Republiek China


Tijdnotaties

Als u uren, minuten en seconden wilt weergeven, gebruikt u de volgende getalnotatiecodes.

Opmaak

Notatiecode

Uren als 00-23

H

Uren als 00-23

HH

Uren als 00 tot groter dan 23

[HH]

Minuten als 0-59

M

Minuten als 00-59

MM

Minuten als 00 tot groter dan 59

[MM]

Seconden als 0-59

S

Seconden als 00-59

SS

Seconden als 00 tot groter dan 59

[SS]


Notitiepictogram

Als u seconden als breuken wilt weergeven, voegt u het decimale scheidingsteken toe aan de getalnotatiecode. Voer bijvoorbeeld uu:mm:ss.00 in om de tijd weer te geven als "01:02:03.45".


Minutenopmaak M en MM moeten worden gebruikt in combinatie met uur- of tweede-tijdopmaken om verwarring te voorkomen met de maanddatumopmaak.

Als een tijd wordt ingevoerd in de notatie 02:03.45, 01:02:03.45 of 25:01:02, worden de volgende notaties toegewezen als er geen andere tijdnotatie is opgegeven: MM:SS.00, [UU]:MM:SS.00 of [UU]:MM:SS

Getallen weergeven met oorspronkelijke tekens

NatNum parameters

Als u getallen wilt weergeven met oorspronkelijke numerieke tekens, gebruikt u de parameter [NatNum1], [NatNum2], ... [NatNum11] aan het begin van de getalnotatiecodes.

To spell out numbers in various number, currency and date formats, use a [NatNum12] modifier with the chosen arguments at the beginning of a number format code. See NatNum12 section below.

Voor de parameter [NatNum1] wordt altijd een één-op-één tekentoewijzing gebruikt om getallen te converteren naar een tekenreeks die overeenkomt met de native getalnotatiecode van de bijbehorende landinstelling. Met de overige parameters worden andere resultaten gegeven als deze met verschillende landinstellingen worden gebruikt. Een landinstelling kan bestaan uit de taal en de regio waarvoor de notatiecode is gedefinieerd, of een parameter zoals [$-yyy] die achter de parameter voor het native getal wordt geplaatst. In dit geval staan yyy voor het hexadecimale MS-LCID, dat ook wordt gebruikt in valutanotatiecodes. Als u bijvoorbeeld een getal wilt weergeven met Japanse korte Kanji-tekens terwijl de landinstelling Engels (VS) is opgegeven, gebruikt u de volgende getalnotatiecode:

[NatNum1][$-411]0

In de volgende lijst worden de Microsoft Excel [DBNumX]-parameters weergegeven die overeenkomen met de LibreOffice [NatNum]-parameters. Indien gewenst kunt u de [DBNumX]-parameter in plaats van de [NatNum]-parameter gebruiken voor de landinstelling. Waar mogelijk worden [DBNumX]-parameters intern aan [NatNumN]-parameters toegewezen in LibreOffice.

Wanneer u datums weergeeft met behulp van [NatNum]-parameters, kan dit een ander effect hebben dan het weergeven van andere nummertypen. Dergelijke effecten worden aangegeven met 'CAL: '. Bijvoorbeeld 'CAL: 1/4/4' geeft aan dat het jaar met de [NatNum1]-parameter weergegeven wordt, terwijl de dag en maand met de [NatNum4]-parameter weergegeven worden. Als 'CAL' niet gespecificeerd is, worden de datumnotaties voor die specifieke parameter niet ondersteund.

[NatNum0]

Probeer iedere native getallenreeks te converteren naar ASCII Arabische cijfers. Als het al ASCII is, blijft het ASCII.

[NatNum1]

Omzettingen

Landelijke tekens voor getallen

DBNumX

Datumnotatie

Chinees

Chinese kleine letters

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Japans

korte Kanji tekens

[DBNum1]

CAL: 1/4/4 [DBNum1]

Koreaans

Koreaanse kleine letters

[DBNum1]

CAL: 1/7/7 [DBNum1]

Hebreeuws

Hebreeuwse tekens

Arabisch

Arabisch-Indic tekens

Thais

Thaise tekens

Hindi

Indic-Devanagari tekens

Odia

Odia (Oriya) tekens

Marathi

Indic-Devanagari tekens

Bengalees

Bengalese tekens

Punjabi

Punjabi (Gurmukhi) tekens

Gujarati

Gujarati tekens

Tamil

Tamil tekens

Telugu

Telugu tekens

Kannada

Kannada tekens

Malayalam

Malayalam tekens

Laos

Lao tekens

Tibetaans

Tibetaanse tekens

Birmaans

Birmaanse (Myanmar) tekens

Khmer

Khmer (Cambodjaanse) tekens

Mongolees

Mongoolse tekens

Nepalees

Indic-Devanagari tekens

Dzongkha

Tibetaanse tekens

Farsi

Oost Arabische-Indic tekens

Kerkelijk Slavisch

Cyrillische tekens


[NatNum2]

Omzettingen

Landelijke tekens voor getallen

DBNumX

Datumnotatie

Chinees

Chinese hoofdletters

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Japans

normale Kanji tekens

CAL 2/5/5 [DBNum2]

Koreaans

Koreaanse hoofdletters

[DBNum2]

CAL 2/8/8 [DBNum2]

Hebreeuws

Hebreeuwse nummering


[NatNum3]

Omzettingen

Landelijke tekens voor getallen

DBNumX

Datumnotatie

Chinees

brede Arabische cijfers

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Japans

brede Arabische cijfers

CAL: 3/3/3 [DBNum3]

Koreaans

brede Arabische cijfers

[DBNum3]

CAL: 3/3/3 [DBNum3]


[NatNum4]

Omzettingen

Landelijke tekens voor getallen

DBNumX

Datumnotatie

Chinees

tekst in kleine letters

[DBNum1]

Japans

moderne lange Kanji tekst

[DBNum2]

Koreaans

normale kleine tekst


[NatNum5]

Omzettingen

Landelijke tekens voor getallen

DBNumX

Datumnotatie

Chinees

Chinese tekst in hoofdletters

[DBNum2]

Japans

normaal lange Kanji tekst

[DBNum3]

Koreaans

normale tekst in hoofdletters


[NatNum6]

Omzettingen

Landelijke tekens voor getallen

DBNumX

Datumnotatie

Chinees

brede tekst

[DBNum3]

Japans

brede tekst

Koreaans

brede tekst


[NatNum7]

Omzettingen

Landelijke tekens voor getallen

DBNumX

Datumnotatie

Chinees

tekst in kleine letters

Japans

moderne korte Kanji tekst

Koreaans

informele kleine letters


[NatNum8]

Omzettingen

Landelijke tekens voor getallen

DBNumX

Datumnotatie

Chinees

tekst in hoofdletters

Japans

traditionele korte Kanji tekst

[DBNum4]

Koreaans

informele tekst in hoofdletters


[NatNum9]

Omzettingen

Landelijke tekens voor getallen

DBNumX

Datumnotatie

Koreaans

Hangul tekens


[NatNum10]

Omzettingen

Landelijke tekens voor getallen

DBNumX

Datumnotatie

Koreaans

formele Hangul tekst

[DBNum4]

CAL 9/11/11 [DBNum4]


[NatNum11]

Omzettingen

Landelijke tekens voor getallen

DBNumX

Datumnotatie

Koreaans

informele Hangul tekst


Uitgebreide LCID

Indien het compatibel is, wordt de oorspronkelijke telling en kalender geëxporteerd naar Microsoft-Excel met gebruikmaking van extended LCID. Extended LCID kan ook gebruikt worden in tekst-opmaak in plaat van NatNum modifier.

Extended LCID bestaat uit 8 hexadecimale digits: [$-NNCCLLLL], met de 2 eerste digits NN voor lokale cijfers, CC voor kalendar en LLLL voor LCID code. Bijvoorbeeld: [$-0D0741E] zal geconverteerd worden naar [NatNum1][$-41E][~buddhist]: Thaise cijfers (0D) met de Boeddhistische kalender (07) in Thaise locale (041E).

Inheemse cijfers

Twee eerste cijfers NN staat voor inheemse cijfers:

NN

Getal

Vertegenwoordiging

Compatibele LCID

01

Arabisch

1234567890

alle

02

Oostarabisch

١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

401

1401, 3c01, 0c01, 801, 2c01, 3401, 3001, 1001, 1801, 2001, 4001, 2801, 1c01, 3801, 2401

03

Perzisch

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

429

04

Devanagari

१२३४५६७८९०

439

44E, 461, 861

05

Bengalees

১২৩৪৫৬৭৮৯০

445

845

06

Punjabi

੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦

446

07

Gujarati

૧૨૩૪૫૬૭૮૯૦

447

08

Odia

୧୨୩୪୫୬୭୮୯୦

448

09

Tamil

௧௨௩௪௫௬௭௮௯0

449

849

0A

Telugu

౧౨౩౪౫౬౭౮౯౦

44A

0B

Kannada

೧೨೩೪೫೬೭೮೯೦

44B

0C

Malayalam

൧൨൩൪൫൬൭൮൯൦

44C

0D

Thais

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐

41E

0E

Laos

໑໒໓໔໕໖໗໘໙໐

454

0F

Tibetaans

༡༢༣༤༥༦༧༨༩༠

851

10

Birmaans

၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀

455

11

Tigrinya

፩፪፫፬፭፮፯፰፱0

473

873

12

Khmer

១២៣៤៥៦៧៨៩០

453

13

Mongolees

᠑᠒᠓᠔᠕᠖᠗᠘᠙᠐

C50

850

1B

Japans

一二三四五六七八九〇

411

1C

(financieel)

壱弐参四伍六七八九〇

1D

(breed Arabisch)

1234567890

1E

Chinees - vereenvoudigd

一二三四五六七八九○

804

1004, 7804

1F

(financieel)

壹贰叁肆伍陆柒捌玖零

20

(breed Arabisch)

1234567890

21

Chinees - traditioneel

一二三四五六七八九○

C04

1404

22

(financieel)

壹貳參肆伍陸柒捌玖零

23

(breed Arabisch)

1234567890

24

Koreaans

一二三四五六七八九0

812

25

(financieel)

壹貳參四伍六七八九零

26

(breed Arabisch)

1234567890

27

Koreaans - Hangul

일이삼사오육칠팔구영


Kalender

Twee volgende cijfers CC zijn voor de kalendercode. Elke kalender is alleen geldig voor sommige LCID's.

CC

Kalender

Bijvoorbeeld (JJJJ-MM-DD)

Ondersteunde LCID

00

Gregoriaans

2016-08-31

Alle

03

Gengou

28-08-31

411 (Japans)

05

Onbekend

4349-08-31

Niet ondersteund

06 of 17

Hijri (islamitisch)

1437-11-28

401 (Arabisch - Saudi-Arabië), 1401 (Arabisch - Algerije), 3c01 (Arabisch - Bahrain), 0c01 (Arabisch - Egypte), 801 (Arabisch - Irak), 2c01 (Arabisch - Jordanië), 3401 (Arabisch - Kuwait), 3001 (Arabisch - Libanon), 1001 (Arabisch - Libië), 1801 (Arabisch - Marokko), 2001 (Arabisch - Oman), 4001 (Arabisch - Qatar), 2801 (Arabisch - Syrië), 1c01 (Arabisch - Tunisië), 3801 (Arabisch - VAE), 2401 (Arabisch - Jemen) en 429 (Farsi)

07

Buddhistisch

2559-08-31

454 (Laos), 41E (Thailand)

08

Jewish

5776-05-27

40D (Hebreews)

10

Indisch

1938-06-09

Niet ondersteund

0E, 0F, 11, 12 of 13

Onbekend

2016-07-29

Niet ondersteund

Niet ondersteund

Hanja

412 (Koreaans)

Niet ondersteund

ROC

0105-08-31

404 (Chinees - Taiwanees)


NatNum12 modifier

To spell out numbers in various number, currency and date formats, use a [NatNum12] modifier with the chosen arguments at the beginning of a number format code.

Common NatNum12 formatting examples

Formatting code

Explanation

[NatNum12]

Spell out as cardinal number: 1 → one

[NatNum12 ordinal]

Spell out as ordinal number: 1 → first

[NatNum12 ordinal-number]

Spell out as ordinal indicator: 1 → 1st

[NatNum12 capitalize]

Spell out with capitalization, as cardinal number: 1 → One

[NatNum12 upper ordinal]

Spell out in upper case, as ordinal number: 1 → FIRST

[NatNum12 title]

Spell out in title case, as cardinal number: 101 → Hundred One

[NatNum12 USD]

Spell out as a money amount of a given currency specified by 3-letter ISO code: 1 → one U.S. dollar

[NatNum12 D=ordinal-number]D" of "MMMM

Spell out as a date in format "1st of May"

[NatNum12 YYYY=title year,D=capitalize ordinal]D" of "MMMM, YYYY

Spell out as a date in format "First of May, Nineteen Ninety-nine"


Other possible arguments: "money" before 3-letter currency codes, for example [NatNum12 capitalize money USD]0.00 will format number "1.99" as "One and 99/100 U.S. Dollars".