Lijst met reguliere expressies

Teken

Resultaat/gebruik

Elk teken

Staat voor het gegeven teken tenzij anders gespecificeerd.

.

Elk willekeurig teken, met uitzondering van een regel- of alinea-einde. Met de zoekterm "sh.rt" worden bijvoorbeeld zowel "shirt" als "short" gevonden.

^

Vindt de zoekterm alleen als deze aan het begin van een alinea voorkomt. Speciale objecten aan het begin van een alinea zoals lege velden of frames die aan tekens zijn verankerd, worden genegeerd. Bijvoorbeeld: "^Peter".

$

Vindt de zoekterm alleen als deze aan het einde van een alinea voorkomt. Speciale objecten aan het einde van een alinea zoals lege velden of frames die aan tekens zijn verankerd, worden genegeerd. Bijvoorbeeld: "Peter$".

$ alleenstaand betekent het einde van een alinea. Op deze manier is het mogelijk om alinea einden te zoeken en te vervangen.

*

Vindt nul of meer van de tekens vóór "*". Met "Ab*c" worden bijvoorbeeld "Ac", "Abc", "Abbc", "Abbbc" enzovoort gevonden.

+

Vindt één of meer van de tekens vóór "+". Met "AX.+4" wordt "AXx4" bijvoorbeeld wel gevonden, maar "AX4" niet.

De langst mogelijke tekenreeks in een alinea die met dit zoekpatroon overeenkomt, wordt altijd gevonden. Als de alinea de tekenreeks AX 4 AX4 bevat, wordt het hele gedeelte gemarkeerd.

?

Vindt nul of een van de tekens vóór "?" zoeken. Met "Teksten?" worden bijvoorbeeld "Tekst" en "Teksten" gevonden en met "x(ab|c)?y" wordt "xy", "xaby" of "xcy" gevonden.

\

Zoekopdrachten interpreteren het speciale teken na het teken "\" als normaal teken en niet als reguliere expressie (met uitzondering van de combinaties \n, \t, \> en \<). Met "tree\." wordt bijvoorbeeld "tree." gevonden en niet "treed" of "trees".

\n

Staat voor een regeleinde dat is ingevoegd met Shift+Enter. Als u een regeleinde wilt veranderen in een alinea-einde, voert u \n in de vakken Zoeken en Vervangen in en voert u vervolgens de zoek- en vervangbewerking uit.

\n in het tekstvak Zoeken staat voor een regeleinde dat werd ingevoegd met de toetscombinatie Shift+Enter.

\n in het tekstvak Vervangen staat voor een alineaeinde dat kan worden ingevoegd met de toets Enter of Return.

\t

Staat voor een tabstop. U kunt deze expressie ook gebruiken in het vak Vervangen.

\b

Vind een woordbinding. Bijvoorbeeld: "\bbook" vindt "bookmark" maar niet "chequebook", terwijl "book\b" "chequebook" vindt maar niet "bookmark". Het woord "book" wordt gevonden door beide zoektermen.

^$

Vindt een lege alinea.

^.

Zoekt het eerste teken van een alinea.

& or $0

Voegt de tekenreeks die op basis van de zoekcriteria in het vak Zoeken is gevonden, aan de term in het vak Vervangen toe wanneer u vervangingen uitvoert.

Als u bijvoorbeeld "venster" in het vak Zoeken invoert en "&rand" in het vak Vervangen invoert, wordt het woord "venster" vervangen door "vensterrand".

U kunt ook het teken "&" in het vak Vervangen invoeren om de attributen of de Opmaak te wijzigen van de tekenreeks die op basis van de zoekcriteria wordt gevonden.

[abc123]

Staat voor een van de tekens die tussen haakjes staan.

[a-e]

Staat voor elk van de tekens die tussen a en e staan, inclusief zowel de tekens aan het begin als aan het einde

De tekens staan op volgorde van hun codenummers.

[a-eh-x]

Staat voor de tekens die zich tussen a-e en h-x bevinden.

[^a-s]

Staat voor elk teken dat zich niet tussen a en s bevindt.

\uXXXX

\UXXXXXXXX

Stelt een teken voor dat gebaseerd is zijn vier-cijferige hexadecimale Unicode code (XXXX).

Voor ongebruikelijke tekens is er een aparte variant met hoofdletter U en acht hexadecimale cijfers (XXXXXXXX).

Voor bepaalde symbool-lettertypes kan de code voor speciale tekens afhangen van het gebruikte lettertype. U kunt de codes te bekijken door Invoegen - Speciale tekens te kiezen.

|

Vindt de termen die vóór de "|" voorkomen en vindt ook de termen die na de "|" voorkomen. Met "dit|dat" worden bijvoorbeeld "dit" en "dat" gevonden.

{2}

Definieert het aantal keren dat het teken dat vóór het haakje openen staat, mag voorkomen. Met "tre{2}" wordt bijvoorbeeld "tree" gevonden en geselecteerd.

{1,2}

Definieert het minimum en maximum aantal keren dat het teken dat vóór het haakje openen staat, mag voorkomen. Met "tre{1,2}" worden bijvoorbeeld zowel "tre" als "tree" gevonden en geselecteerd.

{1,}

Definieert het minimumaantal keren dat het teken dat vóór het haakje openen staat, mag voorkomen. Met 'tre{2,}' wordt bijvoorbeeld zowel 'tree', 'treee' als 'treeeee' gevonden.

( )

In het vak Zoeken:

Definieert de tekens tussen de haakjes als verwijzing. U kunt vervolgens naar de eerste verwijzing in de huidige expressie verwijzen met "\1", naar de tweede verwijzing met "\2", enzovoort.

Als de tekst bijvoorbeeld het getal 13487889 bevat en u zoekt met de reguliere expressie (8)7\1\1, wordt "8788" gevonden.

U kunt ook () gebruiken om termen te groeperen, bijvoorbeeld 'a(bc)?d' vindt 'ad' of 'abcd'.

In het vak Vervangen:

Gebruik $ (dollar) in plaats van \ (backslash) om referenties te vervangen. Gebruik $0 om de gehele gevonden tekenreeks te vervangen.

[:alpha:]

Staat voor een alfabetisch teken. Gebruik [:alpha:]+ om er één of meer te vinden.

[:digit:]

Staat voor een decimaal cijfer. Gebruik [:digit:]+ om er één of meer te vinden.

[:alnum:]

Staat voor een alfanumeriek teken ([:alpha:] en [:digit:]).

[:space:]

Vertegenwoordigt het teken voor een spatie (maar geen andere tekens voor witruimte).

[:print:]

Staat voor een afdrukbaar teken.

[:cntrl:]

Staat voor een niet-afdrukbaar teken.

[:lower:]

Staat voor een teken in kleine letters als Identieke hoofdletters/kleine letters is geselecteerd in bij Opties.

[:upper:]

Staat voor een teken in hoofdletters als Identieke hoofdletters/kleine letters is geselecteerd bij Opties.


Voorbeelden

e([:digit:])? -- zoek naar 'e' gevolgd door geen of één cijfer. Let er op dat op dit moment alle genoemde tekenklassen zoals [:digit:] tussen haakjes gezet moeten worden.

^([:digit:])$ -- zoekt regels of cellen met exact één cijfer.

U kunt de zoekopdrachten combineren om ingewikkelde zoekopdrachten te maken.

Om alleen drie-cijferige getallen in een alinea te vinden

^[:digit:]{3}$

^ betekent dat de overeenkomst aan het begin van de alinea moet zijn,

[:digit:] komt overeen met elk decimaal cijfer,

{3} betekent dat er precies 3 kopieën van "digit" moeten zijn,

$ betekent dat de overeenkomst een alinea moet beëindigen.