Join-functie

Retourneert een tekenreeks uit een aantal subtekenreeksen in een tekenreeksarray.

Syntaxis:

Join (Tekst As String Array, scheidingsteken)

Teruggegeven waarde:

String

Parameters:

Tekst Een tekenreeksarray.

scheidingsteken (optioneel): Een teken dat gebruikt wordt om de subtekenreeksen in de resulterende tekenreeks te scheiden. Standaard is dit de spatie. Als het scheidingsteken een tekenreeks met de lengte nul "" is, worden de subtekenreeksen zonder scheidingsteken verbonden.

Voorbeeld:

Dim a(3)

Sub main()

  a(0) = "ABCDE"

  a(1) = 42

  a(2) = "MN"

  a(3) = "X Y Z"

  JStr = Join1()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

  JStr = Join2()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

  JStr = Join3()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

End Sub

 

Function Join1()

  Join1 = Join(a(), "abc")

End Function

 

Function Join2()

  Join2 = Join(a(), ",")

End Function

 

Function Join3()

  Join3 = Join(a())

End Function

 

Function Split1(aStr)

  Split1 = Split(aStr, "D")

End Function

 

Sub Show(JoinStr, TheArray)

  l = LBound(TheArray)

  u = UBound(TheArray)

  total$ = "=============================" + Chr$(13) + JoinStr + Chr$(13) + Chr$(13)

  For i = l To u

    total$ = total$ + TheArray(i) + Str(Len(TheArray(i))) + Chr$(13)

  Next i

  MsgBox total$

End Sub