DefLng-instructie

Stelt het standaardtype variabele in, overeenkomstig een letterbereik, als er geen typedeclaratie-teken of sleutelwoord werd gespecificeerd.

Syntaxis:

Defxxx Tekenbereik1[, Tekenbereik2[,...]]

Parameters:

Tekenbereik: Letters die het bereik van variabelen specificeren waarvoor een standaard gegevenstype moet worden ingesteld.

xxx: Sleutelwoord om het standaardtype variabele te definiëren:

Sleutelwoord: Standaardtype variabele

DefLng: Long

Voorbeeld:

' Voorvoegseldefinities voor variabelentypen:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

Sub ExampleDefLng

    lTeller=123456789 ' lTeller is een impliciete Long Integer-variabele

End Sub