DefStr-instructie

Als er geen type-aanduidingsteken of sleutelwoord gespecificeerd is, wordt met de DefStr-instructie het standaardtype variabele ingesteld, volgens een letterbereik.

Syntaxis:

Defxxx Tekenbereik1[, Tekenbereik2[,...]]

Parameters:

Tekenbereik: Letters die het bereik van variabelen specificeren waarvoor een standaard gegevenstype moet worden ingesteld.

xxx: Sleutelwoord om het standaardtype variabele te definiëren:

Sleutelwoord: Standaardtype variabele

DefStr: String

Voorbeeld:

' Voorvoegseldefinities voor variabelentypen:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefStr s

Sub ExampleDefStr

    sStr=Tekenreeks ' sStr is een impliciete tekenreeksvariabele

End Sub