DefCur-instructie

Als er geen type-aanduidingsteken of sleutelwoord gespecificeerd is, wordt met de DefCur-instructie het standaardtype variabele ingesteld, volgens een letterbereik.

Syntaxis:

Defxxx Tekenbereik1[, Tekenbereik2[,...]]

Parameters:

Tekenbereik: Letters die het bereik van variabelen specificeren waarvoor een standaard gegevenstype moet worden ingesteld.

xxx: Sleutelwoord om het standaardtype variabele te definiëren:

Sleutelwoord: Standaardtype variabele

DefCur: Valuta

Voorbeeld:

' Voorvoegseldefinities voor variabelentypen:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefCur c

Sub ExampleDefCur

    cCur=Valuta ' cCur is een impliciete valutavariabele.

End Sub