DefBool-instructie

Stelt het standaard gegevenstype in voor variabelen, overeenkomstig een letterbereik, als er geen typedeclaratie-teken of sleutelwoord werd gespecificeerd.

Syntaxis:

Defxxx Tekenbereik1[, Tekenbereik2[,...]]

Parameters:

Tekenbereik: Letters die het bereik van variabelen specificeren waarvoor een standaard gegevenstype moet worden ingesteld.

xxx: Sleutelwoord om het standaardtype variabele te definiëren:

Sleutelwoord: Standaardtype variabele

DefBool: Booleaans

Voorbeeld:

' Voorvoegseldefinities voor variabelentypen:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

Sub ExampleDefBool

    bOK=True ' bOK is een impliciete logische variabele

End Sub