Exit-instructie

Verlaat een Do...Loop, For...Next, een Functie-procedure of een Sub-procedure.

Syntaxis:

zie 'Parameters'

Parameters:

Exit Do

Alleen geldig binnen een Do...Loop-instructie om de lus te beëindigen. Het programma vervolgt met de expressie die volgt op de Loop-instructie. Als Do...Loop-instructies zijn genest, wordt de controle overgedragen aan de lus in het volgende hogere niveau.

Exit For

Alleen geldig binnen een For...Next-lus om de lus te beëindigen.De programma-uitvoering vervolgt met de eerste instructie volgend op de Next-instructie. In geneste insturcties wordt de controle overgedragen aan de lus in het volgende hogere niveau.

Exit Function

Beëindigt de Function-procedure meteen. De programma-uitvoering vervolgt met de instructie volgend op de Function-aanroep.

Exit Sub

Beëindigt de subroutine meteen. De programma-uitvoering vervolgt met de instructie die volgt op de Sub-aanroep.

Notitiepictogram

De Exit-instructie definieert niet het einde van een structuur en moet niet worden verward met de End-instructie.


Voorbeeld:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStap = 0 To 10 ' Array vullen met testgegevens

    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' LijstZoek zoekt in TekstArray:sLijst() naar een TekstItem:

' Geeft de index van het item, of 0 (Null) terug

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' sItem gevonden

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function