Function-instructie

Definieert een subprocedure die kan worden gebruikt als een uitdrukking om een teruggegeven waarde-type te bepalen.

Syntaxis

zie Parameter

Parameters:

Syntaxis

Function Naam[(VarNaam1 [As Type][, VarNaam2 [As Type][,...]]]) [As Type]

instructieblok

[Exit Function]

instructieblok

Einde Functie

Parameter

Naam: Naam van de subprocedure die de waarde bevat die door de functie wordt teruggegeven.

VarName: Parameter die meegegeven moet worden aan de subprocedure.

Type: Type-declaratie-sleutelwoord.

Voorbeeld:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStap = 0 To 10 ' Array vullen met testgegevens

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' LijstZoek zoekt in een TekstArray:sLijst() naar een TekstItem:

' Teruggegeven waarde is de index van het item, of 0 (Nul)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' sItem gevonden

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function