Year-functie

Geeft het jaar uit een serieel datum-getal dat gegenereerd is met DateSerial of DateValue terug.

Syntaxis:

Year (Getal)

Teruggegeven waarde:

Integer

Parameters:

Getal: Integer die het serieële datumgetal bevat waaruit het jaar wordt berekend.

Deze functie is het tegenovergestelde van de DateSerial-functie en geeft het jaar van een seriële datum terug. Bijvoorbeeld, de expressie

Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

geeft de waarde 1994 terug.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:

Sub ExampleYear

    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Het huidige jaar is:"

End Sub