Name-instructie

Hernoemt een bestaand bestand of bestaande directory.

Syntaxis:

Name OudeNaam As String As NieuweNaam As String

Parameters:

OudeNaam, NieuweNaam: Elke tekenreeks die de bestandsnaam specificeert, met inbegrip van het pad. De URL-notatiekan hier ook worden gebruikt.

Voorbeeld:

Sub ExampleReName

On Error GoTo Error

FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"

Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"

End

Error:

If err = 58 Then

    MsgBox "Bestand bestaat reeds"

End If

End

End Sub