लेखक

Inserts the name of the person who created the document here as a field. The field applies the entry made under - LibreOffice - User data.

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - फाँटहरू - लेखक