लाइन क्रमाङ्कन

Adds or removes and formats line numbers in the current document. To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Numbering tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box. You can also exclude a paragraph style from line numbering.

द्रष्टव्य प्रतिमा

Line numbers are not available in HTML format.


यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)


क्रमाङ्कन देखाउनुहोस्

Adds line numbers to the current document.

दृश्य

पङ्क्ति क्रमाङ्कनको गुणहरू सेट गर्नुहोस्.

क्यारेक्टर शैली

Select the formatting style that you want to use for the line numbers.

ढाँचा

Select the numbering style that you want to use.

स्थिति

Select where you want the line numbers to appear.

खाली स्थान

Enter the amount of space that you want to leave between the line numbers and the text.

अवधि

Enter the counting interval for the line numbers.

विभाजक

यदि गणना अवधि एक भन्दा बढी छ भने तपाईँं पङ्क्ति सङ्ख्याहरू बीच प्रदर्शन गर्नका लागि बिभाजक क्यारेक्टर प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ.

पाठ

Enter the text that you want to use as a separator.

प्रत्येक

Enter the number of lines to leave between the separators.

द्रष्टव्य प्रतिमा

सङ्ख्या नभएको पङ्क्तिहरूमा बिभाजकहरू मात्र प्रदर्शित हुन्छ.


गणना

पङ्क्ति गणनामा निश्चित गर्नुहोस् कि खाली अनुच्छेदहरू वा पङ्क्तिहरू पाठ फ्रेमहरूमा समावेश गर्ने भनेर निश्चित गर्नुहोस्.

खाली पङ्क्तिहरू

Includes empty paragraphs in the line count.

पाठ फ्रेमहरूमा पङ्क्तिहरू

ले रेखा नम्बरहरू पाठ फ्रेमहरूमा पाठमा थप्दछ। प्रत्येक पाठ फ्रेममा संख्याको पुन: सुरुवात, र डकुमेन्टको मुख्य पाठ क्षेत्रमा रेखा गणनाबाट बहिष्कार गरिएको छ। . लिङ्क गरिएका फ्रेमहरूमा , संख्या पुन: सुरुवात गरिएको छैन।

प्रत्येक नयाँ पृष्ठ फेरि सुरु गर्नुहोस्

Restarts line numbering at the top of each page in the document.

पङ्क्ति सङ्ख्याहरू थप गर्दा