परिवर्तनहरू लागू र सम्पादन गर्नुहोस्

तपाईँले उपकरणहरू - स्वत सुधार अन्तर्गत सेट गर्नुभएको विकल्प अनुसार फाइल स्वचालित रूपमा ढाँचा गर्दछ। एउटा संवादमा, तपाईँंलाई परिवर्तनहरू स्वीकार गर्न वा अस्वीकार गर्न सोधिन्छ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes


सबै स्वीकार्नुहोस्

Applies all of the formatting changes.

सबै अस्वीकार गर्नुहोस्

Rejects all of the formatting changes.

परिवर्तनहरूको सम्पादन

Opens a dialog where you can accept or reject AutoCorrect changes. You can also view the changes made by a specific author or on a specific date.

Manage Changes, Filter tab