प्रकार

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Image - Type tab

Choose Format - Frame and Object - Properties - Type tab

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Type tab

Choose Insert - Frame - Frame - Type tab


साइज

चौडाइ

Enter the width that you want for the selected object.

सम्बन्धित

Calculates the width of the selected object as a percentage of the width of the page text area.

Relative width relation

Decides what 100% width means: either text area (excluding margins) or the entire page (including margins).

उचाइ

Enter the height that you want for the selected object.

सम्बन्धित

Calculates the height of the selected object as a percentage of the height of the page text area.

Relative height relation

Decides what 100% height means: either text area (excluding margins) or the entire page (including margins).

अनुपात राख्नुहोस्

Maintains the height and width ratio when you change the width or the height setting.

सक्कली साइज

सक्कली मानहरूमा चयन गरिएको वस्तुको साइज सेटिङस फेरि सुरु गर्नुहोस्.

द्रष्टव्य प्रतिमा

यो विकल्प फ्रेमहरूका लागि उपलब्ध छैन.


स्वचालित

फ्रेमको सामाग्रीहरू सँग जोडा मिलाउन फ्रेमको चौडाइ वा उचाइ स्वचालित रूपमा समायोजन गर्नुहोस्. यदि तपाईँं चाहनुहुन्छ भने, तपाईँं फ्रेमका लागि न्यूनतम चौडाइ वा न्यूनतम उचाइ निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ.

द्रष्टव्य प्रतिमा

स्वचालित विकल्प मात्र उपलब्ध हुन्छ जब तपाईँंले फ्रेम चयन गर्नुहुन्छ.


एङ्कर

Specify the anchoring options for the selected object or frame. The anchor options are not available when you open the dialog from the Styles window.

पृष्ठलाई

Anchors the selection to the current page.

अनुच्छेदलाई

Anchors the selection to the current paragraph.

क्यारेक्टरलाई

Anchors the selection to a character.

क्यारेक्टर जस्तो

Anchors the selection as character. The height of the current line is resized to match the height of the selection.

स्थिति

हालको पृष्ठमा चयन गरिएको वस्तुको स्थान निश्चित गर्नुहोस्.ला पृष्ठ.

तेर्सो

Select the horizontal alignment option for the object. This option is not available if you chose "anchor as character".

द्वारा

Enter the amount of space to leave between the left edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Left" in the Horizontal box.

लाई

Select the reference point for the selected horizontal alignment option.

तपाईँंले पङ्क्तिबद्व विकल्पको परिणाम हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँंले पूर्वदृश्य बाकसमा चयन गर्नु भयो भने.

समानला पृष्ठहमा ऐनारु

Reverses the current horizontal alignment settings on even pages.

टिप प्रतिमा

You can also use the Image flip options to adjust the layout of objects on even and odd pages.


ठाडो

Select the vertical alignment option for the object.

द्रष्टव्य प्रतिमा

स्थिर उचाइ सँग फ्रेममा वस्तु यदि तपाईँंले एङ्कर गर्नु भयो भने, मात्र "Bottom" र "Center" पङ्क्तिबद्व विकल्प उपलब्ध हुन्छ.


द्वारा

Enter the amount of space to leave between the top edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Top" or "From Bottom" (as character) in the Vertical box.

लाई

Select the reference point for the selected vertical alignment option.

पाठ प्रवाह अनुशरण गर्नुहोस्

Keeps the selected object within the layout boundaries of the text that the object is anchored to. To place the selected object anywhere in your document, do not select this option.

By default, the Follow text flow option is selected when you open a document that was created in a version of Writer older than OpenOffice.org 2.0. However, this option is not selected when you create a document or when you open a document in Microsoft Word format (*.doc).

पूर्वावलोकन फाँट

हालको चयनको पूर्वावलोकन प्रदर्शन गर्छ.

The green rectangle represents the selected object and the red rectangle represents the alignment reference point. If you anchor the object as a character, the reference rectangle changes to a red line.

ढाँचा - एङ्कर

ढाँचा - सीमान्त