सेक्सन घुसाउनुहोस्

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

यो आदेश पहुँच गर्न...

रोज्नुहोस् घुसाउनुहोस् - सेक्सन

घुसाउने उपकरणपट्टी खोल्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

सेक्सन


सेक्सनमा तपाईँं इन्टाइर कागजात घुसाउन सक्नुहुन्छ वा अरूबाट नाम दिइएको सेक्सन. तपाईँं सेक्सन घुसाउन सक्नुहुन्छ DDE को रूपमा link.

To edit a section, choose ढाँचा - सेक्सनहरू.

सेक्सन घुसाउनुहोस् संवादले समावेश गरेको तलका ट्याबहरू:

Section

Sets the properties of the section.

स्तम्भहरू

पृष्ठ शैली, फ्रेम, वा सेक्सनका लागि स्तम्भहरू र स्तम्भ सजावट सङ्ख्या निश्चित गर्नुहोस्.

इन्डेन्ट्स

बायाँ र दायाँ सीमान्त सँग सेक्सन इन्डेन्ट गर्नुहोस्

पृष्ठभूमि

पृष्ठभूमि रङ वा ग्राफिक सेट गर्नुहोस्।

पादटिप्पणी/अन्तटिप्पणीहरू

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

घुसाउनुहोस्

कागजातमा हालको कर्सर अवस्था परिभाषित सेक्सन घुसाउनुहोस्.

सर्टकट कुञ्जीहरू प्रयोग गर्दा (LibreOffice राइटर पहुँचता)