Applying a Slide Design to a Master Slide

Every slide in a presentation has exactly one master slide, also known as master page. A master slide determines the text formatting style for the title and outline and the background design for all slides that use this master slide.

To apply a new master slide

  1. Select Slide - Master Slide Design.

  2. क्लिक लोड.

  3. कोटिहरू तल, स्लाईड डिजाइन कोटि चयन गर्नुहोस् ।

  4. टेम्प्लेटहरू तल, डिजाइन सँग टेम्प्लेट चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँ लागू गर्न चाहनुहुन्छ. टेम्प्लेट पूर्वदृश्यका लागि, क्लिक गर्नुहोस् बढी, र चयन गर्नुहोस् पूर्वदृश्य बाकस

  5. ठीक छ क्लिक गर्नुहोस् ।

  6. निम्न मध्ये एउटा गर्नुहोस्:

स्लाईड पृष्ठभूमि भर्ने परिवर्तन

Styles