पाठ क्षेत्र मात्र चयन गर्नुहोस्

Specifies whether to select a text frame by clicking the text.

पाठद्वारा नभरिएको पाठ क्षेत्रमा,पाठ फ्रेम भन्दा पछाडि एउटा वस्तु चयन गर्न सकिन्छ।

प्रतिमा

पाठ क्षेत्र मात्र चयन गर्नुहोस्