वस्तु बिन्दुहरूमा स्न्याप

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

यदि रूपरेखा वा ग्राफिक वस्तुको लाइन स्न्याप दायरामा भएमा मात्र यो लागू हुन्छ।

प्रतिमा

वस्तु बिन्दुहरूमा स्न्याप गर्नुहोस्