स्लाईड सजावट

Opens a submenu with slide layouts.

यो आदेश पहुँच गर्न...

ढाँचा - स्लाईड सजावट


Applying a Slide Design to a Master Slide