तालिका

हालको स्लाईडमा वा पेजमा नयाँ तालिका घुसाउनुहोस्.

यो आदेश पहुँच गर्न...

घुसाउनुहोस् - स्प्रेडसिटरोज्नुहोस्

घुसाउनुहोस् उपकरणपट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

स्प्रेडसिट