भाषा सेटिङ विकल्प

अतिरिक्त भाषाहरूका लागि गुणहरू परिभाषित गर्दछ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

जापानीका लागि खोज विकल्पएसियाली सजावट ट्याब पृष्ठहरू यदि भाषाहरू ट्याबमा एसियाली भाषा समर्थन विकल्प सक्रिय पारिएमा मात्र दृश्य हुन्छन र विकल्प संवाद पुन: खुला गरिन्छ। जटिल पाठ सजावट ट्याब पृष्ठ चाँहि यदि CTL समर्थन सक्षम पारिएमा मात्र दृश्य हुन्छ।


यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose - Language Settings.


भाषाहरू

Defines the default languages and some other locale settings for documents.

सहायताहरू लेख्दा

हिज्जेपरिक्षण,शव्दकोष र हाईफनेसनको गुणहरू निर्दिष्ट गर्दछ।

जापानीमा खोजी गर्दा

जापानीका लागि खोज विकल्प परिभाषित गर्दछ।

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

एसियाली सजावट

एसियाली पाठका लागि टाइपोग्राफिक पूर्वनिर्धारित सेटिङ परिभाषित गर्दछ।

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

जटिल पाठ सजावट

Defines the options for documents with complex text layouts.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.