Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

अविछिन्न खालीस्थानहरू

रेखाको अन्त्यमा छुट्टिनबाट दुई शव्दहरूलाई वचाउनलाई, तपाईँले शव्दहरूको बीचमा एउटा खाली स्थान टाइप गर्दा थिच्नुहोस।

द्रष्टव्य प्रतिमा

In Calc, you cannot insert non-breaking spaces.


Non-breaking hyphen

An example of a non-breaking hyphen is a company name such as A-Z. Obviously you would not want A- to appear at the end of a line and Z at the beginning of the next line. To solve this problem, press Shift+Ctrl+ minus sign. In other words, hold down the Shift and Ctrl keys and press the minus key.

Replacing hyphens by dashes

In order to enter dashes, you can find under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Options the Replace dashes option. This option replaces one or two hyphens under certain conditions with an en-dash or an em-dash (see AutoCorrect Options).

थप प्रतिस्थापनहरूका लागि उपकरणहरू- स्वत:शुद्धाशुद्धी- बदल्नुहोस अन्तर्गत प्रतिश्थापन तालिका हेर्नुहोस। यहाँ तपाईँले,अन्य वस्तुहरू विचमा एउटा ड्यासद्वारा एउटा सर्टकट स्वत:तरीकाले प्रतिश्थापन गर्न सक्नुहुन्छ,यधपी अन्य फन्टमा पनि।

Soft hyphen

To support automatic hyphenation by entering a soft hyphen inside a word yourself, use the keys +minus sign. The word is separated at this position when it is at the end of the line, even if automatic hyphenation for this paragraph is switched off.

विशेष क्यारेक्टरहरू

Formatting Mark