इमेलको रूपमा कागजातहरू पठाउन

LibreOffice मा कार्य गर्दा, तपाईँले हालको कागजातलाई इमेलको संलग्न वस्तुको रूपमा पठाउन सक्नुहुन्छ।.

  1. Choose File - Send - E-mail Document.

    LibreOffice opens your default e-mail program.

  2. तपाईँको इमेल कार्यक्रममा,प्रापक,बिषय र तपाईँले थप गर्न चाहेको कुनै पाठ प्रविष्टि गर्नुहोस त्यसपछि इमेल पठाउनुहोस।

टिप प्रतिमा

In case you want to send the e-mail to a recipient who only has software that cannot read the OpenDocument format, you can send the current document in an often used proprietary format.
For a text document, choose File - Send - E-mail as Microsoft Word. For a spreadsheet, choose File - Send - E-mail as Microsoft Excel. And for a presentation, choose File - Send - E-mail as Microsoft PowerPoint.
If you want to send the document as a read-only file, choose File - Send - E-mail as PDF.
These commands do not change your current document. Only a temporary copy is created and sent.


कागजातहरू बचत गर्दा